Aerospace technic and technology

Subject area: Physical Sciences (Multidisciplinary), Social Sciences (Multidisciplinary)

Founders(s): National aerospace university «Kharkov aviation insitute» named after M.E. Zhukovskiy

Founded in: 1993

ISSN: 1727-7337

Editor-in-Chief: Krivtsov V. S.

Deputies of Editor-in-Chief: Gaydachuk A. V.

Executive Secretary: Leshchenko A. V.

Editorial Board: Krivtsov V. S., Gaydachuk A. V., Leshchenko A. B., Grebenikov A. G., Bezruchko K. V., Bichkov S. A., Boguslayev V. A., Gaydachuk V. E., Epifanov S. V., Dzhur E. A., Dolmatov A. I., Karpov Ya. S., Kiva D. S., Krivov G. A., Kobrin V. N., Kostyuk G. I., Myalitsa A. K., Simbirskiy D. F., Kharchenko V. S.Subject area: Physical Sciences (Multidisciplinary), Social Sciences (Multidisciplinary)

Founders(s): National aerospace university «Kharkov aviation insitute» named after M.E. Zhukovskiy

Founded in: 1993

ISSN: 1727-7337

Editor-in-Chief: Krivtsov V. S.

Deputies of Editor-in-Chief: Gaydachuk A. V.

Executive Secretary: Leshchenko A. V.

Editorial Board: Krivtsov V. S., Gaydachuk A. V., Leshchenko A. B., Grebenikov A. G., Bezruchko K. V., Bichkov S. A., Boguslayev V. A., Gaydachuk V. E., Epifanov S. V., Dzhur E. A., Dolmatov A. I., Karpov Ya. S., Kiva D. S., Krivov G. A., Kobrin V. N., Kostyuk G. I., Myalitsa A. K., Simbirskiy D. F., Kharchenko V. S.